به گزارش پارس نیوز، «مایلی سایرس» در دیزنی لند را مشاهده می کنید 

2010278_274