به گزارش پارس نیوز، حدیث میرامینی با انتشار این عکس نوشت: 
زندگی به ما آموخته که عشق در نگاه خیره به یکدیگر نیست، بلکه در یک سو نگریستن است

AndroidOnlineNewsImage (4)