به گزارش پارس نیوز، مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس نوشت: در زندگی اختیار بادها دست ما نیست، ولی اختیار بادبانها دست ماست.

AndroidOnlineNewsImage (3)