به گزارش پارس نیوز، ژست و استایل آقا رویگری نشون میده هیچوقت دوست نداره پیر شه.

2008241_749