به گزارش پارس نیوز، امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: 
چقدر به دل نمیشینه این برنامه اى که جاى نود آمده،چقدر راحت دل خوشیهاى ساده دوشنبه شبهامون رنگ باخت،چقدر راحت شاگردها جاى استادشون میشینند با همون سبک برنامه سازى درواقع ١٠٠٪؜ همون نود فقط با اسم دیگر ،چقدر...

AndroidOnlineNewsImage