به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی نوشت : چه خیالی ، چه خیالی ، … می دانم

پرده ام بی جان است.

خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است.

اینستاگرام بازیگران 639

دنیا مدنی