به گزارش پارس نیوز، سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: 
من و علی خان جان

AndroidOnlineNewsImage (3)