به گزارش پارس نیوز، سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
زمانی ڪه به گذشته خود
خوب فڪر می ڪنیم ,
متوجه خواهیم شد لحظاتی ڪه
حقیقتا در آن #زندگی ڪرده ایم،
زمانی بوده ڪه ڪارهایمان را
از روی #عشق انجام داده ایم

هنری دراموند
ڪتاب :سیلی واقعیت

AndroidOnlineNewsImage