به گزارش پارس نیوز، گلاره عباسی نوشت : پانزده سال رفاقت و شاید هم بیشتر

اینستاگرام بازیگران 636