به گزارش پارس نیوز، بهرام رادان نوشت : ماه گذشته میهمان مردم مهربان و صلح طلب مسقط، پایتخت سلطان نشین عمان بودم و لذت بردم از این شهر تمیز و جامعه ای که آرام و پیوسته در حال مدرن شدن است.

اینستاگرام بازیگران 636