به گزارش پارس نیوز، سمانه پاکدل نوشت : و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟؟؟؟؟آنچه امروز از آن شماست، یک روز به دیگرى سپرده شود. پس امروز به دست خویش عطا کنید، باشد که شهد #گواراى #سخاوت#نصیب# شما گردد؛ نه مرده ریگى وارثانتان.

اینستاگرام بازیگران 636

سمانه پاکدل