به گزارش پارس نیوز، علی ضیا در ایسنتاگرامش پستی گذاشته بود اما مدتی بعد آن را حذف کرد!

AndroidOnlineNewsImage (1)