به گزارش پارس نیوز، فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: غمگینم... همچون زمستانی که میداند... چند روزی بیشتر، مهمان نیست! میداند که همسایه دیوار به دیوارش، بهار، آمده تا جایش را بگیرد... غمگینم... همچون زمستانی که گاهِ رفتن... بغضش می ترکد و تمام اشک هایی را که در طول عمر سه ماهه اش نباریده حال می بارد... غمگینم همچو زمستانی که در آخرین روزهای عمرش... یادش آمده که باید سرد باشد و برفی غمگینم از رفتنت در این بهار چون زمستان خان دایی سینما خداحافظ.....

AndroidOnlineNewsImage (2)