به گزارش پارس نیوز، شهاب حسینی با انتشار عکس دوم نوشت: حجاب چهره جان مى‌شود غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم او هم پر کشید. 

AndroidOnlineNewsImage (13)