به گزارش پارس نیوز، اکران فیلم سینمایی «تختی» با حضور ویشکا آسایش، ستاره پسیانی، حسین کلانی فوتبالیست، علیرضا ریاضی و علیرضا حیدری کشتی گیر در پردیس ملت برگزار شد.

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش,ستاره پسیانی 
اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش,ستاره پسیانی 
اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»
 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش
ویشکا آسایش در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ستاره پسیانی
ستاره پسیانی در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش,ستاره پسیانی
ویشکا آسایش و ستاره پسیانی در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ستاره پسیانی
ستاره پسیانی در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش
ویشکا آسایش در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,ویشکا آسایش
ویشکا آسایش در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»

 

فیلم تختی,غلامرضا تختی,اکران فیلم,حسین کلانی
حسین کلانی در اکران فیلم سینمایی «غلامرضا تختی»