به گزارش پارس نیوز، پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت: 
..
فایده ای ندارد که بخواهیم کسی
را اصلاح کنیم یا تغییر دهیم
در واقع وقتی روی خودمان کار کنیم
مانند ریل قطار که مسیر را عوض میکند
می شویم یعنی مدارمان عوض می شود.
افرادی به ما جذب میشوند که مثل ما هستند.
افرادى که رفتارشان ما را ناراحت می کند از ما دور میشوند و یا رفتارهای نادرستشان را به ما نشان نمی دهند

AndroidOnlineNewsImage (12)