به گزارش پارس نیوز، سحر قریشی نوشت :گاهى برایت تنها سیاه میماند و سفید باید سکوت کنى یک نفس عمیق بِکِشى شاید زمانش براى هر توانى متفاوت باشد پس قوى باش.. رنگها به زندگىِ تو باز خواهند گشت..

اینستاگرام بازیگران 629