به گزارش پارس نیوز،  لاله صبوری با انتشار عکس دوم نوشت: گاهى به من انتقاد مى کنید که چقدردر باره ى نورا (دخترم) پست و استورى مى گذارم و مسائل مهم جامعه آیا برایم مهم نیست؟ من عاشق بچه ها هستم ونیازی به نمایش دادن ارتباطم با بچه هاى محروم کشورم رونمى بینم.نورا براى من سمبل بچه هایى که، گاهى زلزله زمین زیر پاشو میلرزونه و گاهى سیل زندگیشونو مى بره وبعنوان یک مادر احساسم بى کفایتى و بى لیاقتیه براى بچه هاى سرزمینم 

AndroidOnlineNewsImage (12)

AndroidOnlineNewsImage (13)