به گزارش پارس نیوز، مهناز افشار در ایسنتاگرامش نوشت:
یک خنده این فرشته ها به دنیایی می ارزه
تک تک این جیگرای من عین فرشته هستند
موسسه خیریه مهرورزان معین رو تنها نگذاریم

AndroidOnlineNewsImage (8)

AndroidOnlineNewsImage (9)

AndroidOnlineNewsImage (10)

AndroidOnlineNewsImage (11)