به گزارش پارس نیوز،  فاطمه گودرزی در اینستاگرامش نوشت:
آرامگاه سعدی جای شما خالی

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز.وگرنه سیل چو بگرفت نشاید سد بست.

AndroidOnlineNewsImage (9)

AndroidOnlineNewsImage (10)