به گزارش پارس نیوز، پوریا پورسرخ نوشت:
یکى اون بالا منو دوست داره ... حواسش به منه و میدونه من هم مثل هر آدمى ...گاهى ... با وجود همه اطرافیام ،،، حس میکنم تنهام... دلم میگیره...میترسم و احساس ضعف میکنم... بدجور حس حضورش میچسبه تو این لحظات...یکى اون بالا منو دوست داره و حواسش به من هست

AndroidOnlineNewsImage (2)