به گزارش پارس نیوز، شهرزاد عبدالمجید نوشت : هر قدر سنم بیشتر میشود کمتر به قضاوت مردم در مورد خودم اهمیت میدهم. از این رو هر چقدر مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم … حذف کردن آدمها از زندگیم به این معنی نیست که ، از آنها متنفرم!! معنای ساده اش این است که برای خودم احترام قائلم …

اینستاگرام بازیگران 617

شهرزاد عبدالمجید