به گزارش پارس نیوز، اصلا قصد زیر سؤال بردن زیبایی «کایلی جنر» را نداریم، اما گذشته از هنر دست آرایشگرها، زحمت هنرمندان فوتوشاپ کار را هم نباید نادیده گرفت.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟