به گزارش پارس نیوز، ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: این دفتر هم به پایان آمد.. «زیر همکف» برای من ور بود از دوستی و تعامل و همراهی و کلی خاطره خوب... دل کندن از این گروه برای من واقعا سخت بود..

AndroidOnlineNewsImage (9)