به گزارش پارس نیوز، کاوه سماک باشی نوشت : هرچه بالاتر میروی؛ از نظر آنهایی که پرواز نمیدانند؛کوچکتر به نظر میرسی…

دوسِتون دارم

اینستاگرام بازیگران 616