به گزارش پارس نیوز، روشنک گرامی نوشت : روزاى عجیب قشنگى داره از راه مى رسه؛به خدا…فقط شاید نباید بترسیم .چون اتفاقاى قشنگ آدماى ترسو رو که مى بینن دمشونو مى ذارن رو کولشونو فرار مى کنن. مثلاً من که از ارتفاع مى ترسم هیچوقت بهم تو جاهاى مرتفعِ خیلى قشنگ خوش نمى گذره.از دندونپزشکى ام مى ترسم تازه.ولى مى خوام سعى کنم از اینکه فردا همه چى گرون تر بشه نترسم شاید بیشتر خوش بگذره

اینستاگرام بازیگران 615