به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت : من آنچه را احساس باید کرد

یا از نگاه دوست باید خواند

هرگز نمی پرسم

هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟

قلب من و چشم تو می گوید به من : آری

اینستاگرام بازیگران 615

روناک یونسی