به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسینی نوشت : گاهی از خود همیشگی ام خسته می شوم، گاهی دوست دارم جور دیگری باشم، شکل دیگری و نقش دیگری را زندگی کنم، آنقدر متفاوت از خودحقیقی ام که دیگر خودم رانشناسم و بعد باز وقتی به خود حقیقی ام بازمی گردم بگویم : “دلم برایت تنگ شده بود ، در کدامین کوچه ی زندگی گم شده بودی ؟ بر تو چه گذشته که عمق نگاهت رنگ دیگری ست؟

” و آنگاه خود واقعی ام فنجان قهوه اش را جرعه ای بنوشد و با دلش بگوید:” همین طور بمان . هر نقش دیگری جز حقیقت درونت دروغ بزرگی ست برای بازی روزگار ، فریب نقشهای ظاهری زیبا را نخور . که باطنش چیزی نیست جز شر و تو از خیری تو از ملکوتی و تو از عشقی ، عاشق بمان …” #سمیراحسینی

اینستاگرام بازیگران 615