به گزارش پارس نیوز، خاطره اسدی نوشت :تصمیماتِ خوب از تجربه های خوب میاد و تجربه های خوب از تصمیماتِ بد عکس: محمد موسوى

اینستاگرام بازیگران 615