به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری نوشت : … … نسیمی کز بُنِ آن کاکُل آیو

مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

چو شو گیرُم خیالش را در آغوش

سحر از بستِرُم بوی گل آیو

اینستاگرام بازیگران 614

شیوا طاهری