به گزارش پارس نیوز،  پژمان جمشیدی در اینستاگرامش نوشت:
زادروزتون خجسته آقای بهروز جان وثوقی
شما تصویر مسلم عاقبت به خیری هستید.
شما نه تنها فراموش نشدید بلکه به ماندگار ترین شکل ماندید.
شما عزیز دل ما بودید و هستید و خواهید بود.
نام شما از ذهن و قلب مردم ایران و از خاطره سینمای ما پاک شدنی نیست.
همه دلتنگ دیدار دوباره شما هستیم و منتظرتان میمانیم.
پس زنده باشید تا آن روز و آن لحظه.
دوستتون داریم

AndroidOnlineNewsImage (5)