به گزارش پارس نیوز، محمدرضا گلزار در توضیح این عکس نوشت:
برای آهنگ بعدی حاضرین؟

AndroidOnlineNewsImage (11)