به گزارش پارس نیوز، الهام صفوی زاده با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: تجدیددیدار با رفقاى عزیزم درکنسرت گروه نوشه،آدینه گذشته...جاتون خالى چقدر خوش گذشت

AndroidOnlineNewsImage (3)