به گزارش پارس نیوز،  بهرام افشاری در اینستاپستش نوشت:
دوست داشت تو عکس باشه 
دلم سوخت

AndroidOnlineNewsImage (12)