به گزارش پارس نیوز، مجید واشقانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
جاتون خالی

AndroidOnlineNewsImage