به گزارش پارس نیوز، متین ستوده نوشت :هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش

هزار راه مرا، ای یگانه پایان باش

اینستاگرام بازیگران 611

متین ستوده