به گزارش پارس نیوز، «ابرو گوندش» با همان آرایش بی نقص همیشگی اش آماده برای رفتن به روی صحنه.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)