به گزارش پارس نیوز، ماه چهره خلیلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: #قرارمون_پارک_شهر

خلیلی