به گزارش پارس نیوز، بهناز جعفری با انتشار این عکس نوشت: پهن می کند بساط غروبش را بر دامن خلیج... چه معمایی ازین دشوارتر؟ سهم من ازین شکوه بی دریغ!

AndroidOnlineNewsImage (7)