به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی، که در فیلم تختی نقش‌آفرینی کرده است، با انتشار این عکس نوشت: هنوز هم تختى سیاه تختى سپید را زمین میزند... آرى! وقتى پیر سپیدموى هنر این سرزمین را به تلویزیون رسمى کشور مى آوریم و کسى را رو به رویش مینشانیم که با سوالات تمسخر آمیز و سطحى شان مرد بزرگى مثل جمشید مشایخى را آنقدر پایین بیاورد تا ایشان مجبور شوند پاسخهایى دهند که پر واضح است خودشان هم از آنها ناراضى هستند دیگر چه توقع از هموطنانمان؟ چه توقع از جوانتر ها؟ چه توقع از کم تجربه ترها؟ این بود صدا و سیمایى که قرار بود دانشگاه باشد؟! این دانشگاه مگر نه قرار است به مردم یاد دهد قضاوت نکنید؟ در امور شخصى مردم تجسس نکنید که بعد از هر قضاوتِ نابه جایى گناهى در کمین است...بسیارى در سینما و تئاتر ایران با هزاران مشکل تلاش میکنند یک اثر موثر فرهنگى عرضه کنند و بعد تلویزیون به دلیل گستره مخاطبانش با کوته فکرى هاى بچه گانه تصور میکند میتواند آن همه کار طاقت فرسا را نابود کند...فیلمى در مورد جهان پهلوان تختى ساخته میشود که با ظرافت میگوید رها کنید زندگى شخصى این بزرگمرد را ...ببینید او چه کرد...؟ چه باقى گذاشت...؟ و بعد تلویزیون استادى مثل جمشید مشایخى را جلوى دوربین مینشاند و با سو استفاده از احساسات این مرد شریف او را ابزارى قرار میدهد تا هنوز بعد از دهها سال از تختى فقط این را یادآور شود که او چرا از میان ما رفت...
شرم نمیکنید از بازمانده هاى او...؟ از بازماندگان همسرش شرم نمیکنید؟ آیا جهان پهلوانى که پیش از مرگ حسابش را با همه صاف کرده بود نمیتوانست جایى حتى کوچک اشاره اى کند که در زندگى شخصیش بر او چه گذشته؟!
چقدر نفرت انگیز است که نور افکن میتابانید و سرک میکشید در زندگى خصوصى شخصیتى که باید سرمایه فرهنگى نسلهاى پس از خود باشد...
آرى...استادم جمشید مشایخى چه به جا نقل کرد از على حاتمى که تختى سیاه تختى سپید را زمین میزند
کلاهتان را بالا تر بگذارید که تا چون شمایانى در عرصه فرهنگ این سرزمین با بى سوادى و بى تدبیرى وسلیقه شخصى صاحب نفوذ هستید همیشه تختى سیاه تختى سپید را زمین خواهد زد.....

AndroidOnlineNewsImage (6)