به گزارش پارس نیوز، مهدی پاکدل نوشت : دلتنگیِ ناشی از تنهاییْ، فقر خود است. ولی انفراد غنایِ

اینستاگرام بازیگران 610