به گزارش پارس نیوز، مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت:

سریال بچه مهندس بخاطر اصلاح نشدن رنگ. تصویر شماره ۱ از شبکه پخش شده در صورتیکه تصویر درست شماره ۲ بوده. قضاوت نکنیم وقتی اطلاعات درستی نداریم.

 

اینستا