به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو نوشت :  مهم نیست اکنون زندگیم چگونه میگذرد عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم می شوند

اینستاگرام بازیگران 609