به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسینی نوشت : چارقد بهاری ات را روی سرت بی انداز و این روزهای آخر زمستان را به خیابانهای شهر برو، این روزها آسمان آبی تر است و نگاه ها مهربان تر و دلها آرام تر … در خیابانهای شاد شهر، عشق قسمت می کنند … این روزها را عاشقانه بگذران 

اینستاگرام بازیگران 609