به گزارش پارس نیوز، فلور نظری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
بادانشجویان ترم جدید بازیگری دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸
برای همه ی شما موفقیت آرزو می کنم

AndroidOnlineNewsImage (14)