به گزارش پارس نیوز، نگار عابدی نوشت : دل تنگى هاى آدمى را باد ترانه اى

میخواند

رؤیاهایش را آسمان پر ستاره نادیده

میگیرد……

مارگوت بیگل

هم اکنون میدان نقش جهان

اینستاگرام بازیگران 608

نگار عابدی