به گزارش پارس نیوز، پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد، شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

AndroidOnlineNewsImage