به گزارش پارس نیوز، مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: خوشبختی یک نت موسیقی مجزا و منفک نیست! شادی، دونت موسیقی ست که هریک بسوی دیگری پرمی کشند بدبختی، تازمانی ست که صدای ناهنجاری به گوش می رسد، چون نت‌شما بانت طرف مقابل هماهنگ نیست. بدترین نوع جدائی بین ادم هاهمین است. چیزدیگری نیست، تفاوت ضرب اهنگ انها.... همین! فرصتی نداری انسان کمی بخود بیا....

AndroidOnlineNewsImage (13)