به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
شکستى وجود نداره یا برنده مى شى ، 
یا درس مى گیرى

AndroidOnlineNewsImage