به گزارش پارس نیوز، کمند امیر سلیمانی نوشت : آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ریخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

اینستاگرام بازیگران 589

کمند امیرسلیمانی